Pasirinkite laiko juostą: Pasirinkti

Kortų žaidimas Jukras

Šis žaidimas skirtas keturiems žaidėjams, tačiau jį, šiek tiek pakeitus taisykles, gali žaisti trys ar net du žaidėjai.


Žaidžiant keturiese, vienas prieš kitą sėdintys žaidėjai žaidžia išvien. Varto- jama 32 kortų malka, kurioje kryžiai ir pikai yra juodosios kortos, o čirvai ir būgnai - raudonosios kortos. Kiekvienos spalvos kortų rangų eilė tokia: tūzas, karalius, dama, berniukas, dešimtakė, devynakė, aštuonaké, septynakė. Žaidėjams susitarus, iš kortų malkos gali būti išmestos aštuonakės ir septynakės - tuomet žaidžiama 24 kortomis. Kortų akys neskaičiuojamos.


Kiekvienam žaidimui išrenkamas koziris. Vyriausias koziris visuomet yra kozirių spalvos berniukas, vadinamas dešiniu. Antras iš eilės yra kitos juodųjų arba raudonųjų kortų spalvos berniukas, vadinamas kairiu. Pavyzdžiui, koziriais tapus čirvams, susidarys tokia kozirių rangų eilė: čirvų berniukas (dešinys), būgnų berniukas (kairys), o toliau čirvų tūzas, karalius, dama, dešimtakė, devynakė, aštuonakė, septynakė.


Pirmasis kortų dalytojas išrenkamas burtais. Jis sumaišo kortų malką ir duodają dešiniajam kaimynui perkelti, po to visiems žaidėjams, pradėdamas kairiuoju kaimynu, padalija penkis kartus po vieną kortą. Iš malkos likčių jis atverčia viršutinę kortą, kurios spalva gali būti pripažinta šio žaidimo koziriu.


Kairysis dalytojo kaimynas, tardamas "žaidžiu" arba "pas", praneša savo sutir kimą ar nesutikimą žaisti. Jeigu jis žaisti nesutinka, toliau apsispręsti privalo jo kairėje sėdintis žaidėjas ir t.t. Vienam kuriam nors žaidėjui sutikus žaisti, žaidimas įvyksta. Kai visi žaidėjai pasako "pas", atverstoji korta pakišama po likčiais, o po to kiekvienas žaidėjas, pradedant kairiuoju dalytojo kaimynu, gali paskelbti jam tinkamos spalvos kozirį, arba tarti "pas". Jeigu vėl visi žaidėjai pasuoja, kortos sumaišomos ir dalijamos iš naujo.


Tas žaidėjas, kuris pritarė atverstai kozirio spalvai, sakydamas "žaidžiu", arba kuris antruoju atveju paskelbė savo kozirį, su savo partneriu yra lošikai.


Kai atidengtoji korta paskelbiama koziriu, dalytojas (tik jis) gali tą kortą pakeisti į kitą rankoje turimą kortą.


Lošikas, turintis geras kortas ir norintis pelnyti daugiau taškų, gali pareikšti "žaidžiu vienas". Tuomet jo partneris užverstas kortas padeda ant stalo ir žaidime nedalyvauja, o lošikas prieš abu varžovus žaidžia vienas. Kai lošikas apie norą žaisti vienas nepareiškia, tada abu lošikai žaidžia prieš abu varžovus.


Pirmasis kortą leidžia kairysis dalytojo kaimynas. Tačiau, kai lošikas žaidžia vienas, kortą leidžia jo kairysis varžovas. Kiti žaidėjai privalo dėti tos pačios spal- vos kortas, o jų neturėdami - kerta koziriu arba meta bet kokią kitos spalvos kortą. Išleidus kozirį, suprantama, visi kiti žaidėjai turi dėti kozirius, o jų neturintys - bet kokias kitas kortas. Kas dėjo vyresnę tos pačios spalvos kortą arba vyresni kozirį, paima kirtį, o po to jau pats leidžia kortą.


Vienas kiekvienos poros žaidėjas kaupia abiejų partnerių paimtus kirčius ir deda juos prieš save pasislinkusiomis krūvelėmis (kad matytųsi paimtų kirčių skaičius).


Lošikų pora pelno:


- 1 tašką, kai lošikas, žaisdamas vienas arba su partneriu, paima 3 arba 4 kir- čius;


- 2 taškus, kai lošikas, žaisdamas su partneriu, paima visus 5 kirčius;


- 4 taškus, kai lošikas, žaisdamas vienas, paima visus 5 kirčius.


Jeigu lošiko pora paima mažiau kaip 3 kirčius, varžovams užrašomi 2 taškai. Žaidėjų pora, kuri pirmoji surenka 5 taškus, laimi partiją. Partijos laimėjimas įvertinamas balais:


- kai varžovai neturi nei vieno taško - 3 balai;


- kai varžovai turi 1 arba 2 taškus - 2 balai;


- kai varžovai turi 3 arba 4 taškus - 1 balas.


Užrašius laimėtus balus, žaidžiama kita partija, kol viena žaidėjų pora surenka iš anksto sutartą balų skačių.


Gali būti žaidžiami tokie jukro variantai.


Keliautojų jukras žaidžiamas 25 kortų malka. Iš 32 kortų malkos išmetamos aštuonakės ir septynakės, išskyrus čirvų septynakę, kuri be atvertimo ar rinkimo yra pats vyriausias koziris ir vadinama gaugaru. Pavyzdžiui, atvertus ar išrinkus koziriais pikus, kozirių rangų eilė būtų tokia: gaugaras, dešinys, kairys, o toliau pikų tūzas, karalius, dama, dešimtakė, devynakė.


Kas nusprendžia žaisti vienas, tam jo partneris atiduoda vieną užverstą kortą, o jis pats vieną savo kortą padeda į šalį. Jei kuris nors varžovas irgi ryžtasi žaisti vienas, jis taria "taip pat vienas", gauna savo partnerio užverstą kortą ir vieną savo kortą padeda į šalį.


Taškai apskaičiuojami taip pat, kaip žaidžiant paprastą jukrą. Tačiau, kai lošikas žaidžia vienas ir gauna mažiau kaip 3 kirčius, varžovui užrašomi 4 taškai.


Trise jukrą žaidžia kiekvienas sau. Vienas lošikas žaidžia prieš kitus du žaidėjus. Už 3 arba 4 kirčius lošikas pelno 1 tašką, už 5 kirčius - 3 taškus. Kai lošikas surenka mažiau kaip 3 kirčius, abu jo varžovai pelno po 2 taškus.


Žaidėjo, surinkusio 5 taškus, pelnomų balų skaičius priklauso nuo to, kiek taškų turi kiekvienas jo varžovas. Pavyzdžiui, jei vienas varžovas turi 3 taškus, lošikas už tai gauna 1 balą, o jei kitas varžovas turi 2 taškus, lošikas už tai gauna dar 2 balus, o iš viso - 3 balus. Jei du žaidėjai iš karto surenka po 5 taškus, kiekvienas jų pelno vienodai balų, priklausomai nuo pralošusiojo žaidėjo turimų taškų skai čiaus. Pavyzdžiui, kai pralošęs žaidėjas turi 1 tašką, abu laimėjusieji žaidėjai pelno po 2 balus.


Dviese jukrą žaidžia 24 kortomis - iš 32 kortų malkos išmetamos visos aštuonakės ir septynakės. Žaidėjas, surinkęs 3 arba 4 kirčius, pelno 1 tašką, surinkęs 5 kirčius - 2 taškus. Visos kitos žaidimo taisyklės yra tos pačios.

Daugiau apie Kortų žaidimai