Pasirinkite laiko juostą: Pasirinkti

Kortų žaidimas Karolina

Šį žaidimą žaidžia 4, 3 arba 2 žaidėjai. Kai žaidžia 4 žaidėjai, jų pasirinkimu kiekvienas gali žaisti sau arba gali žaisti poromis - vienas prieš kitą sėdintys išvien.


Žaidžiama 52 kortų malka ir 1 džiokeriu. Karalius, dama ir berniukas akių neturi, tūzas turi 1 akį, džiokeris 11 akių, visos kitos kortos akių turi pagal savo pavadinimus.


Burtais išrinktas dalytojas padalija žaidėjams po 4 kortas, o 5 kortas atverčia ant stalo - tai laukas. Likusias kortas - podėlį - padeda šalia savęs.


Kai į lauką atvirsta džiokeris, jis įkišamas į podėlio vidurį, o vietoje jo atverčiama viršutinė podėlio korta.


Žaidimo tikslas - paimti kuo daugiau kortų, paimti kuo daugiau pikų ir paimti kuo daugiau taškais vertinamų kortų.


Žaisti pradeda kairysis dalytojo kaimynas. Po jo žaidžia iš eilės visi kiti žaidėjai.


Su rankose turimu karaliumi nuo stalo galima paimti tik karalių, su dama - damą, su berniuku - berniuką. Su kitokia rankose turima korta žaidėjas gali paimti iš lauko tiek akių, kiek akių turi jo korta. Pavyzdžiui, su tūzu (1 akis) galima paimti tik tūzą, su dviake - kitą dviakę arba 2 tūzus, su septynake - kitą septynakę arba šešakę ir tūzą, arba triakę, triakę ir tūzą, arba keturakę ir triakę ir t.t. Su viena korta galima paimti bent kelis kortų rinkinius, kurių kiekvienas turi tiek akių, kiek rankose turima korta. Pavyzdžiui, su penkake galima paimti iš lauko: penkakę, triakę + dviakę, keturakę + tūzą ir pan.


Žaidėjas iš lauko kortų ir rankose turimų kortų gali susidaryti rikes. Pavyzdžiui, žaidėjas rankose turi devynakę ir keturakę, o lauke guli penkakė. Jis uždeda keturakę ant penkakės ir sako: "Devynios!" Išardyti šitos rikės į atskiras kortas kiti žaidėjai negali, bet gali prie jos pridėti dar vieną kortą ir padidinti rikės vertę. Pavyzdžiui, kitas žaidėjas ant devynių akių rikės uždeda tūzą ir paskelbia: "Dešimt!"


Papildant rikes, viena korta turi būti pridėta iš rankos, o dar viena ar daugiau kortų gali būti paimta iš lauko. Pavyzdžiui, vienas žaidėjas prie gulinčios ant stalo triakės pridėjo dviakę ir pasakė: "Penkios!". Kitas žaidėjas paima iš lauko keturakę, prideda iš rankos tūzą, uždeda abi kortas ant sudarytos rikės ir sako: "Dešimt!" "Penkias" paskelbęs žaidėjas penkake šios rikės paimti nebegali.


Galima rikes sudarinėti ir per kelis kartus. Pavyzdžiui, ant stalo buvo šešakė, žaidėjas pridėjo dviakę ir paskelbė: " Aštuonios!" Kai vėl atėjo eilė žaisti, jis prie gulinčios penkakės prideda triakę, po to abi kortas uždeda ant anksčiau sudarytos rikės ir sako: "Dar kartą aštuonios!" Padidinti tokios dvigubos rikės ver tę nebegalima.


Dvigubas, trigubas ir pan. rikes galima sudaryti iš karto. Pavyzdžiui, lauke guli devynakė ir aštuonakė. Žaidėjas gali ant aštuonakės uždėti tūzą, o šias abi kortas - ant devynakės ir paskelbti: "Dukart devynios!"


Galima sudaryti ir vienodų kortų rikes. Pavyzdžiui, lauke guli penkaké, o žaidėjas rankose turi dvi penkakes. Tuomet jis ant penkakės, gulinčios lauke, už- deda penkakę iš rankos ir sako: "Dukart penkios!"


Žaidėjas, kuris sudarė rikę, atėjus eilei privalo imti iš lauko kortą. Jis gali imti savo sudarytąją rikę, bet gali ir kokią kitą. Pavyzdžiui, žaidėjas ant aštuonakės padėjo dviakę ir pasakė "dešimt". Rankose jis turi dešimtakę (tokią kortą turėti privaloma, nes neturėdamas jos neturi teisės sudaryti tokią rikę), tūzą ir damą. Lauke yra jo sudarytoji rikė, dama ir dar kai kurios kortos. Kai ateina jo cilė žaisti, jam naudingiau paimti damą, tikintis, kad kas nors dar padės devynakę ir jis, pridėjęs tūzą, galės sudaryti dar vieną dešimties akių rikę.


Kitas žaidėjas, kuris turi sudarytos rikės akių kortą, gali tą rikę paimti. Pa- vyzdžiui, vienas žaidėjas sudarė aštuonių akių rikę, ji gali būti net dviguba ar triguba, o kitas žaidėjas su aštuonake ją gali paimti.


Kai, atėjus eilei žaisti, žaidėjas negali nei paimti kortos, nei sudaryti rikės, jis privalo padėti kortą ant stalo ir ja papildyti lauką.


Kirtis imamas tokiu būdu: žaidėjas uždeda kortą iš rankų ant imamos kor- tos, kortų rinkinio ar sudarytos rikės ir jas visas užverstas padeda prie savęs. Kad geriau susimaišytų, paimtas vienodas kortas geriau dėti vieną į krūvelės viršų, kitą - į apačią.


Kai baigiasi žaidėjams pirmą kartą padalytos kortos, dalytojas paima kortų podėlį ir vėl padalija po 4 kortas.


Tas žaidėjas, kuris iš paskutinių kortų paima paskutinį kirtį, pasiima ir visas kitas ant stalo likusias kortas. Dažniausiai jos tenka dalytojui, kurio yra paskutinė žaidimo ranka.


Baigus žaidimą, suskaičiuojami kiekvieno žaidėjo arba, jei žaidė dvi poros, kiekvienos poros pelnyti taškai. Žaidėjas ar žaidėjų pora pelno:


už daugiausia kortų


už daugiausia pikų


už kiekvieną tūzą


už džiokerį


už karoliną (būgnų dešimtakę)


už šnabį (pikų dviakę)


Per visą žaidimą žaidėjai pelno iš viso 15 taškų.


2 taškus,


2 taškus,


po 1 tašką, 3Ʌaškus,


2 taškus,


2 taškus.


Kai du daugiausiai kortų ar pikų paėmę žaidėjai turi jų po lygiai, jie pelno po 1 tašką.


Žaidžiama tol, kol kuris nors žaidėjas surenka iš anksto sutartą skaičių, pavyzdžiui, 30, 45, 60 ir pan.


Karoliną galima žaisti su 2 džiokeriais. Tada antrasis džiokeris turi 15 akių, o jį paėmęs žaidėjas pelno 5 taškus. Dalijant į lauką atverčiamos 6 kortos.


Galima prie kortų pridėti dar ir trečią džiokerį. Jis turi 20 akių, už jį skiriama 10 taškų. Ant stalo atverčiamas 7 kortų laukas.


Padidinus džiokerių skaičių, turi būti didesnis ir visos partijos taškų skaičius.

Daugiau apie Kortų žaidimai