Pasirinkite laiko juostą: Pasirinkti

Kortų žaidimas Kingas

Šį žaidimą žaidžia 4 žaidėjai, jam reikalinga 32 kortų malka. Kortų rangų eilė tokia: tūzas, karalius, dama, berniukas, dešimtakė, devynaké, aštuonaké, septynaké.


Pirmasis dalytojas išrenkamas burtais. Kitą kartą dalija jo kairysis kaimynas.


Dalytojas iš sumaišytos ir dešiniojo kaimyno perkeltos malkos žaidėjams duoda po 3, dar kartą po 3 ir po 2 kortas. Taigi kiekvienas gauna po 8 kortas. Pirmas kortą leidžia kairysis dalytojo kaimynas. Visi žaidėjai privalo dėti tos pačios spalvos kortas, o kas jų neturi - meta bet kokią. Kirtį ima tas žaidėjas, kurio išleistos spalvos korta buvo vyriausia, o po to pats leidžia kortą kitam kirčiui.


Pirmasis žaidimas. Kiekvienas žaidėjas stengiasi neimti kirčių, nes už kiekvieną paimtą kirtį skiriamas 1 baudos taškas (žymimas su minuso ženklu), o jeigu nors vienas žaidėjas nepaima nei vieno kirčio, kitiems žaidėjams už kiekvieną kirtį skiriama po 2 baudos taškus. Tačiau kai vienas žaidėjas paima visus kirčius, jis pelno 8 atlygio taškus (žymimi su pliusu ženklu).


Antrasis žaidimas. Kievienas žaidėjas stengiasi neimti čirvų spalvos kortų. Už kiekvieną paimtuose kirčiuose esanti čirvą skiriamas vienas baudos taškas, o jeigu nors vienas žaidėjas neturi nei vieno čirvo, visiems kitiems už kiekvieną čirvą skiriama po 2 baudos taškus. Tačiau kai vienas žaidėjas paima visus čirvus, jis pelno 8 atlygio taškus.


Trečiasis žaidimas. Žaidėjai stengiasi neimti karalių ir berniukų. Už kiekvieną paimtame kirtyje esantį berniuką arba karalių skiriama po 1 baudos tašką, o kai bent vienas žaidėjas negavo nei vieno karaliaus ar berniuko, kitiems žaidėjams už kiekvieną karalių arba berniuką skiriama po 2 baudos taškus. Jei vienas žaidėjas paėmė visus karalius ir berniukus, jis pelno 8 atlygio taškus.


Ketvirtasis žaidimas. Žaidėjai stengiasi neimti damų. Už kiekvieną paimtą damą skiriami 2 baudos taškai, o jei bent vienas žaidėjas nepaėmė nei vienos damos, kitiems už kiekvieną paimtą damą skiriama po 4 baudos taškus. Jeigu kas nors paima visas keturias damas, pelno 8 atlygio taškus.


Penktasis žaidimas. Žaidėjai stengiasi nepaimti 2 paskutinių kirčių. Už paimtą priešpaskutinį ir paskutinį kirčius skiriama po 4 baudos taškus.


Šeštasis žaidimas. Kiekvienas stengiasi nepaimti kingo - čirvų karalius. Kam jis tenka, tam skiriami 8 baudos taškai. Kai kuriam nors žaidėjui atitenka kingas, žaidimas nutraukiamas.


Septintasis žaidimas. Šiame žaidime skaičiuojamos kortų akys. Kortų vertė tokia: tūzas - 11 akių, karalius - 4, dama - 3, berniukas - 2, dešimtakė - 10, devy- nakė, aštuonakė ir septynaké taškų vertės neturi.


Pirmasis dalytojo kaimynas išleidžia kortą ir paskelbia jos taškus, pavyzdžiui, padėjęs tūzą, sako: "Vienuolika!" Kitas deda karalių ir skelbia taškų skaičių didėjančia suma: "Penkiolika!" Trečias deda berniuką ir sako: "Septyniolika!" ir t.t. Žaidėjui, kuris pasiekia ar peržengia 25 taškus, skiriamas 1 baudos taškas, kas pasiekia ar peržengia 50 taškų - 3 baudos taškai, kas pasiekia ar peržengia 75 ta- škus - 5 baudos taškai, o kas pasiekia ar peržengia 100 taškų - 7 baudos taškai.


Aštuntasis žaidimas. Kairysis dalytojo kaimynas padeda ant stalo bet kurios spalvos berniuką. Jei šis žaidėjas berniuko neturi, tokią kortą leidžia jo kairysis kaimynas, jei ir šis neturi - kairysis pastarojo kaimynas. Kai berniukas padėtas, kiti žaidėjai iš eilės prideda prie berniuko pagal rangą po vieną tos pačios spalvos kortą. Pavyzdžiui, padėtas pikų berniukas. Iš vieno šios kortos šono prideda- ma pikų dama, karalius, tūzas, o iš kito šono - dešimtakė, devynakė, aštuonakė, septynakė. Kai kuris nors žaidėjas negali ar nenori pridėti kortos, jis gali padėti kitą berniuką. O jeigu žaidėjas neturi pridedamos kortos arba berniuko, jis sako: "Toliau!" Tada žaidžia po jo einantis žaidėjas. Žaidimas baigiamas tada, kai trys žaidėjai užbaigia savo kortas. Paskutinis kortų neišdėjęs žaidėjas yra pralaimė- tojas ir jam skiriami 8 baudos taškai.


Tačiau jeigu išaiškėja, kad žaidėjas, kuris sakė "toliau", turėjo pridėti ar padėti tinkamą kortą, žaidimas iš karto nutraukiamas ir 8 baudos taškai užrašomi šiam žaidėjui.


Devintasis - dvyliktasis žaidimai. Dalytojas kairiajam kaimynui - kozirio rinkėjui duoda tris kortas ir klausia: "Kas koziris?" Šis, įvertinęs gautas tris kortas, gali atsakyti, kad koziriai yra tokia tai spalva (pavyzdžiui, pikai) arba prašyti versti į tokią tai spalvą (pavyzdžiui, į būgnus), arba prašyti atversti vyriausią.


Jeigu kozirio rinkėjas iš karto pasakė kozirio spalvą, dalytojas baigia dalyti kitiems žaidėjams po 3 kortas, po to vėl duoda po 3 kortas ir dar kartą po 2 kortas. Jei kozirio rinkėjas prašė versti į kurios nors spalvos kortą, dalytojas padalija kitiems žaidėjams po 3 kortas, o kai ateina kozirio rinkėjo eilė, iš jam skirtos kortų trejukės verčia po vieną kortą. Koziriu tampa:


a) Prašytoji spalva, jeigu atvirsta tokios spalvos korta. Kai šios spalvos kor-ta atvirsta pirmoji ar antroji, toliau kortos nebeverčiamos.


b) Vyriausioji korta, jeigu prašytos spalvos korta neatvirto. Kai atvirsta dvi ar visos trys vienodo rango vyriausios kortos, koziriu skelbiama pirmiausia atverstos kortos spalva.


Jei kozirio rinkėjas prašė atversti vyriausią, dalytojas, kai vėl ateina rinkėjo eilė, iš jo kortų trejukės verčia po 1 kortą. Kai pirma ar antra atversta korta yra tūzas, toliau kortos neverčiamos ir tuzo spalva skelbiama koziriu. Jeigu tūzas neatvirsta, koziriu tampa kitos vyriausios kortos spalva, o jei vyriausio rango kortos dvi ar visos trys - koziriu tampa pirmiausia atverstos kortos spalva.


Visų keturių žaidimų tikslas paimti kuo daugiau kirčių. Už kiekvieną paimtą kirtį žaidėjas pelno po 3 atlygio taškus.


Pirmasis kortą leidžia kairysis dalytojo kaimynas - kozirio rinkėjas. Kiti žaidėjai privalo dėti išleistos spalvos kortą, o tokios neturėdami - koziriuoti. Jei ku- ris žaidėjas neturi nei išleistos spalvos kortos, nei kozirio, meta bet kokią kitą. Kirtį paima žaidėjas, kuris dėjo vyriausią išleistos spalvos kortą, o kai buvo koziriuojama - vyriausią kozirį, ir po to pats leidžia kortą kitam kirčiui. Toks žaidimas žaidžiamas 4 kartus, kad kiekvienas žaidėjas turėtų galimybę išrinkti kozirį.


Prieš pradėdami žaisti kingą, žaidėjai gali susitarti, kad kas paima pirmojo, antrojo, trečiojo, ketvirtojo ir šeštojo žaidimo paskutinį kirtį, gauna dar vieną baudos tašką. Žinoma, šita taisyklė neturėtų būti taikoma tuo atveju, kai kuris nors žaidėjas už visų kirčių, čirvų, karalių ir berniukų ar damų paėmimą pelno atlygio taškus. Įvedus šią taisyklę, neturėtų būti sustabdomas šeštasis žaidimas, kai kuris nors žaidėjas paima kingą.


Baigus visus 12 žaidimų, susmuojami kiekvieno žaidėjo pelnyti baudos ir atlygio taškai. Kam lieka daugiausia atlygio taškų arba mažiausia baudos taškų (jei atlygio taškų niekam nelieka), yra žaidimo laimėtojas, kas turi daugiausia baudos taškų - pralaimėtojas.


Partijos rezultatai gali būti suvesti ir tokiu būdu.


Žaidėjas Pelnė taškų


Rezultatas


A


B


C


D


+16 -10


-3


+5


+26


-26


-19


-11


+19


-7


+7


+15


+11


-15


-8


+8


+56 -48


-20


+12


Jeigu buvo sutarta mokėti už rezultatinį tašką po 1 centą, žaidėjas A gauna


56 centus, žaidėjas B sumoka 48 centus, žaidėjas C sumoka 20 centų, žaidėjas D gauna 12 centų.


Trys skaičiai po kiekvieno žaidėjo pelnytais taškais reiškia jo taškų skirtumą su kiekvieno kito žaidėjo taškais. Antai žadėjas A iš žaidėjo B pelno 16- (-10)= 26 taškus, iš žaidėjo C pelno 16 - (-3)= 19 taškų ir iš žaidėjo D pelno 26-5= 11 taškų. Tokiu pat būdu suskaičiuojami ir kitų 3 žaidėjų taškai. Tuos taškus sudėjus, gaunamas rezultatinis taškų skaičius.

Daugiau apie Kortų žaidimai